Innovative acoustic interference damper for traffic noise

HEM > OM > VARFÖR WAVEBREAKER

VARFÖR WAVEBREAKER FINNS

URBANISERING OCH TILLVÄXT

WHO förutspådde 2018 att 7 miljarder människor kommer att bo i urbana områden (https://population.un.org/wup/).

Tillväxten kommer att sätta press på hur vi utvecklar våra samhällen, hur vi lever, arbetar och transporterar oss. Trafikbullret ökar i världen på grund av intensifierad trafik, längre och snabbare tåg, tillsammans med en pågående urbanisering och en modern livsstil som kräver kollektivtrafik.

 

UN world urbanization prospects 2018
UN world urbanization prospects 2018 cities

BULLER OCH HÄLSA

European Environmental Agency rapporterade 2020 att minst 12 000 människor dör i förtid på grund av trafikbuller. Cirka 20 % av de europeiska medborgarna tillbringar sina liv i områden som är förorenade av buller över hälsogränserna (https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-noise-in-europe/).

Det är det näst största miljöproblemet i Europa. Eftersom rapporten endast omfattade de större vägarna och järnvägarna blev slutsatsen att de presenterade siffrorna sannolikt var underskattade.


Utdrag ur rapporten:

→ Långtidsexponering för omgivningsbuller beräknas orsaka 12 000 förtida dödsfall och bidra till 48 000 nya fall

av ischemisk hjärtsjukdom per år inom det europeiska territoriet.

→ ...uppskattningsvis 113 miljoner människor påverkas av långvariga trafikbullernivåer dag-kväll-natt på minst 55 dB(A).

Dessutom är 22 miljoner utsatta för höga nivåer av järnvägsbuller.

→ befolkningen som exponeras för omgivningsbuller förväntas öka på grund av

framtida urban tillväxt och en ökad efterfrågan på mobilitet.

 

Det är välkänt sedan tidigare att buller innebär högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. År 2021 rapporterades det från Maersk Mc Kinney Moller Institutet vid Syddansk Universitet (SDU) att buller också ökar risken för demens.HÅLLBAR LÖSNING

Wavebreaker är en innovativ produkt som tar itu med dagens och framtidens utmaningar med en hållbar bullerskyddslösning som stödjer Sustainable Development Goals 2030. Den allmänna åtgärden för att bekämpa utomhusbuller från trafik är att installera högre bullerskärmar - med exponentiellt ökande kostnader och minskad sikt i landskapet. Hittills har inga nya innovationer eller tekniskt mer avancerade lösningar funnits tillgängliga.

Wavebreaker är en passiv "ljudfälla", baserad på en akustisk princip känd i över 100 år. Genom vetenskaplig forskning och 5 års produktutveckling kan en optimerad trafikbullerdämpare nu vara en del av den hållbara tillväxten i samhället. Upp till 7 dBA extra bullerreducering kan uppnås och samtidigt spara upp till 75 % av kostnaderna jämfört med alternativa lösningar.

För den svenska marknaden kan företaget från 2024 erbjuda flertal kompletta lösningar för bullerskydd med sina partners. Med förtillverkade skärmelement i aluminium, glas och trä har Wavebreaker AB lösa i princip alla utmaningar inom utomhusbuller.