Innovative acoustic interference damper for traffic noise

HEM > PRODUKTER > WAVEBREAKER > TEKNISK LÖSNING 

TEKNISK LÖSNING

Vi har tagit fram en ny lösning: Wavebreaker - en innovativ interferensdämpare för trafikbuller. Vårt uppdrag är att skapa bättre ljudmiljöer för människor och möjliggöra en hållbar utveckling av stads-, livsmiljö- och transportsektorn.

Lösningen använder sig av akustisk interefensteknik, baserad på den välkända Quincke-effekten, och används och monteras som en tilläggsprodukt ovanpå bullerskärmarna. Ljuddämparen minskar bullret som sprider sig över och ovanför bullerskärmarna och fungerar som om skärmarna vore ca 1-2 m högre. Denna effekt innebär att bullerskärmar kan byggas lägre eller prestanda kan förbättras utan att göra skärmen lika iögonfallande som en högre skärm. Dessutom kan icke-uppnåeliga krav nås, både akustiskt och ekonomiskt. Wavebreaker är skyddat av ett globalt patent.


Wavebreaker innovative interference noise damping illustration

LJUDDÄMPNING GENOM INTERFERENS

Förklaring av akustisk interefensteknik, den välkända Quincke-effekten:

Interference sound damping from Arbetarskyddsfonden 1977

TRAFIKBULLERREDUCERING

Det finns mycket få eller inga exempel på användning av interferensdämpning för externt buller. Wavebreaker är unik i sitt slag och den enda befintliga produkten globalt med denna teknik, såvitt vi vet. Utvecklingen av innovationen fokuserade på hur trafikbuller ser ut i frekvensdomänen. Genom att optimera dämparen för att reducera de högsta ljudtopparna mellan 400 och 4000 Hz, uppnår man maximal bullerreducering av den totala ljudnivån.

Railway noise spectrum

Exempel på tågbullerspektra presenterad i 1/3-oktavband normaliserade till 0 dBA


Road noise spectrum

Exempel på vägtrafikbullerspektra presenterad i 1/3-oktavband normaliserade till 0 dBA


UTVECKLING AV EN NY INNOVATION

Under 5 års tid har företaget utvecklat Wavebreaker från ritningsstadiet till en tillgänglig produkt för marknaden. All data, marknadsinput och tekniska egenskaper har vetenskapligt validerats och verifierats av ledande partners inom alla områden - Sveriges forskningsinstitut (RISE), Trafikverket, Trafikförvaltningen Stockholm (SL), flera akustik- och ingenjörskonsulter, design-, material- och produktionsexperter.

Utvecklingen av Wavebreaker har varit möjlig tack vare finansiering från ALMI, Vinnova, InfraSweden2030 och Västra Götalandsregionen.

Noisy side

Silent side

SIMULERING & ANALYS

Under 2018 gjordes den första designen och optimeringen av ljuddämpningseffekten för tågbuller, med fokus på ett generallt tågspektrum mellan 400-4000 Hz. Sammanfattningsvis utlovade FE-simuleringarna och analysen en insättningsdämpning på upp till 5 dBA.

Resultatet var grunden för ansökan av ett globalt patent.

TESTER I LABORATORIET

I januari 2020 installerade vi de första prototyperna hos RISE i semi-ekofria laboratoriet. Den totala ljudnivåskillnaden (frekvensområde 180-4500 Hz) = insättningsdämpningen av skärmen med interferensdämparen, mättes (metod enligt EN 16727-4:2016).

Resultaten visade sig vara bättre än tidigare simuleringar och förväntningar. Uppmätt insättningsdämpning var mellan 6-9 dBA för vitt brus och 5-7 dBA för järnvägs- och vägbullerspektra.

TESTER I FÄLT

Ett pilotprojekt med första produktionsserien genomfördes i augusti 2021. Målet var att undersöka interferensdämpningen utomhus på en befintlig bullerskärm i stadsmiljö. Skärmen utgjordes av en enkelvägg i trä utan absorption. Resultaten visade en bullerdämpningsskillnad upp till 5 dBA på en intilliggande byggnadsfasad, även på en höjd av 10 m över marken.