Innovative acoustic interference damper for traffic noise

HEM > PRODUKTER > WAVEBREAKER > KUNDVÄRDE

KUNDVÄRDE

Wavebreaker skapar en bättre ljudmiljö för människor till en lägre kostnad för transportsektorn i jämförelse med likvärdiga åtgärder. Det är välkänt att kraftigare grundläggning behövs för högre bullerväggar. Detta är en betydande kostnadsdrivare i infrastrukturprojekt.

Wavebreakers bullerreducering genom ljudinterferens kan likställas med en virtuell skärm med högre höjd. Genom att simulera den extra extra höjden på bullerskärmen som behövs för att representera användning av Wavebreaker är det möjligt att jämföra kostnader för olika alternativ.

Wavebreaker representerar ett tydligt kundvärde med både lägre buller och lägre kostnader.


→75%

lägre kostnader,

samma bullerreduktion.


TVÅ SÄTT ATT SPARA KOSTNADER MED WAVEBREAKER


→1


Planera den nya bullerskärmen med lägre höjd med hjälp av Wavebreaker ovanpå.

Kontakta oss för vägledning och anbudsinformation.


→2


Förläng livslängden för en akustiskt icke tillräcklig bullerbarriär.

Skjut din investering 10 till 20 år framåt i tiden. Återanvänd Wavebreaker sedan på en annan plats.

KOSTNADSJÄMFÖRELSER

Följande tabell visar exempel på kostnadsbesparingar med Wavebreaker jämfört med att bygga skärmar med högre höjd. Beräkningarna är ungefärliga och bygger på Trafikverkets kostnadsberäkningsmodell.

Den avsedda bullerskärmen är en träbarriär byggd som en enda vägg utan absorption (dvs inte en sandwichkonstruktion). Kostnaden för en dubbelväggskonstruktion med absorption beräknas i modellen kosta cirka 2,5 gånger mer.

Additional screen barrier height

Cost savings with Wavebreaker, per 1000 m

Relative cost savings, per 1000 m

From 2.0 m to 2.5 m

90 000 €

20%

From 2.0 m to 3.0 m

570 000 €

60%

From 2.0 m to 3.5 m

1 100 000 €

75%

KÄLLOR OCH ANTAGANDEN

Exemplen på kostnadsbesparingar med Wavebreaker jämfört med att bygga högre bullerskärmar är baserade på Trafikverkets kostnadsberäkningsmodell "Järnvägsbuse_2020 1.0". Kostnaderna är uppdelade på material- och entreprenadkostnader med kostnadsbasen från 2017. Dessa kostnader har justerats enligt följande generella index som normalt används i Sverige. SCB-Producent Price Index (PPI), augusti 2017-augusti 2022 = +1,56. Investeringsindex för järnväg, augusti 2017-augusti 2022 = +1,30. Valutakursen 1 € = 11 SEK har använts.

Wavebreaker AB frånsäger sig allt ansvar för riktigheten av ovanstående siffror. Räkneexemplen är ungefärliga och ska tolkas som vägledande. Faktiska kostnader kan variera beroende på omständigheterna på den faktiska platsen och i vilket land kostnadsberäkningar görs.